Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len "Zásady") popisujú spôsob získavania, používanie a ďalšieho nakladania s osobnými údajmi získanými prostredníctvom webového rozhrania www.samolepiace-etikety.sk (ďalej len "webové rozhranie")

Správca osobných údajov:

MARTÍNEK CZ s.r.o., so sídlom Kolín IV, Klejnarská 92, PSČ 280 02, Česká republika

IČO: 24817147

DIČ: CZ24817147

zapísaná: v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 177015

Kontaktné údaje správcu osobných údajov:

Adresa pre doručovanie: MARTÍNEK CZ s.r.o., Klejnarská 92, 280 02 Kolín 4, Česká republika

Telefónne číslo: +420 321 716 944

Kontaktný e-mail: info@samolepiace-etikety.sk

 

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Prosíme o dôsledné zoznámenie sa s týmito Zásadami, ktoré obsahujú dôležité informácie týkajúce sa nakladania s vašimi osobnými údajmi a súvisiacimi právami a povinnosťami.

 

1.       ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1.1.   Čím sa riadime pri nakladaní s osobnými údajmi?

Pri nakladaní s osobnými údajmi postupujeme v súlade s právnym poriadkom Českej republiky a priamo uplatniteľnými predpismi Európskej únie, hlavne s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95 / 46 / ES (ďalej len "nariadenie") a zákonom Českej republiky č. 480/2004 Zb., O niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom Českej republiky č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikáciách a o zmene niektorých súvisiacich zákonov (zákon o elektronických komunikáciách), v znení neskorších predpisov.

1.2.   Čo sú osobné údaje?

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Osobnými údajmi sú najmä (ale nie výlučne):

-          identifikačné údaje, ako napr. meno a priezvisko, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, dátum narodenia, pohlavie;

-          kontaktné údaje, ako napr. Adresa bydliska (alebo doručovacia adresa), telefónne číslo, emailová adresa;

-          ďalšie údaje, ako napr. informácie získané pomocou súborov cookies, IP adresa (sieťový identifikátor) vrátane typu prehliadača, zariadenia a operačného systému, doby a počtu prístupov na webové rozhranie a ďalšie podobné informácie.

 

2.       ZÍSKAVANIE A VYUŽÍVANIE ÚDAJOV

 2.1.   Ako získavame vaše osobné údaje?

Svoje osobné údaje nám poskytujete najmä při vyplnení objednávky, prípadne při zriadení užívateľského účtu. Pokiaľ dôjde k akejkoľvek zmene vašich osobných údajov, čo najskôr nás o tom informujte, prosím.

Při návšteve a užívaní webového rozhrania môže ďalej dochádzať k získavaniu a ukladaniu niektorých osobných údajov prostredníctvom súborov cookies. Viac o súboroch cookies sa dočítate v článku 5 týchto Zásad.

2.2.   Na akom základe a na aké účely spracovávame vaše osobné údaje? 

-          Osobné údaje zadané pri objednávaní tovaru môžeme bez vášho výslovného súhlasu spracovávať na základe a za účelom uzavretia a plnenia zmluvy, teda za účelom dodania tovaru. Ďalej môžeme tieto údaje spracovávať na základe a za účelom splnenia našich zákonom stanovených povinností (najmä evidenčné povinnosti, archivácia daňových dokladov apod.) a na základe nášho oprávneného záujmu na účely ochrany našich právnych nárokov.

-          Osobné údaje zadané v rámci zverejňovania recenzií na webovom rozhraní môžeme bez vášho výslovného súhlasu spracovávať na základe zákonnej povinnosti, a to najmä za účelom overovania pravosti recenzií.

-          Vašu e-mailovú adresu sme oprávnení bez vášho výslovného súhlasu využiť na základe nášho oprávneného záujmu pre zasielanie obchodných oznámení týkajúcich sa nášho tovaru podobného tomu, ktoré ste si od nás objednali. Zasielanie obchodných oznámení môžete kedykoľvek odmietnuť.

-          Ak nám k tomu potvrdením na webovom rozhraní dáte súhlas, môžeme vaše osobné údaje zadané na webovom rozhraní, najmä pri vyplnení objednávky alebo pri založení užívateľského účtu spracovávať za účelom zasielania obchodných oznámení a priameho marketingu, prípadne za ďalšími účelmi, s ktorými ste výslovne súhlasili. Ak ste mladší než 15 rokov, je potrebné, aby súhlas udelil váš zákonný zástupca. V prípade pochybností si môžeme vyžiadať potvrdenie o vašom veku.

-          Ak súhlasíte s odovzdaním osobných údajov za účelom hodnotenia nákupu, prepošleme informácie o objednávke spolu s vašou e-mailovou adresou spoločnosti Seznam.cz. Tá ich potom môže použiť na získanie nezávislého hodnotenia našich produktov a služieb. Predané osobné údaje budú držané len po dobu potrebnú na toto použitie.

-          Pokiaľ prostredníctvom súborov cookies dochádza k spracovaniu osobných údajov, tieto osobné údaje spracovávame na základe uzavretia a plnenia zmluvy (týka sa iba nevyhnutných cookies) alebo na základe vášho súhlasu (ktorý udeľujete v príslušnej lište umiestnenej na webovom rozhraní, pričom bez tohto súhlasu nie je možné zhromažďovať súbory cookies), a to najmä na účely vykonávania užívateľskej podpory, zlepšovania našich služieb vrátane analýzy správania užívateľov a marketingu.

Použiť vaše osobné údaje k inému účelu, než pre ktorý boli získané, môžeme len na základe vášho súhlasu.

2.3.   Ako dlho údaje využívame?

Osobné údaje zadané v rámci objednávania tovaru alebo v rámci registrácie využívame len na dobu potrebnú pre výkon zmluvy a splnenie právnych povinností, resp. pre ochranu našich právnych nárokov.

Ak nám udelíte výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov alebo ak užívame vašu e-mailovú adresu pre zasielanie obchodných oznámení v súlade s predchádzajúcim článkom, budú údaje využité po dobu fungovania webového rozhrania, na ktorom budeme ponúkať tovar obdobný tomu, ktorý vám bol poskytnutý, event. po dobu uvedenú v súhlase.

 

3.       VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI

 3.1.   Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Ak spracovávame vaše osobné údaje len na základe vášho súhlasu (tj. bez iného zákonného dôvodu), môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Odvolanie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov je možné kedykoľvek, a to:

-          prostredníctvom e-mailu zaslaného na našu kontaktnú e-mailovú adresu;

-          telefonicky na našom kontaktnom telefónnom čísle;

-          písomne formou listu zaslaného na našu doručovaciu adresu;

-          pri príslušných súboroch cookies v nastavení webového rozhrania alebo internetového prehliadača;

-          v prípade obchodných oznámení - spôsobom, ktorý je uvedený v každom e-mailu obsahujúcim obchodné oznámenie (kliknutím na odhlasovací odkaz alebo iným spôsobom).

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania údajov vykonávaného do doby odvolania súhlasu so spracovaním.

3.2.   Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo nás požiadať o informáciu, či vykonávame spracovanie vašich osobných údajov. Ak vaše údaje spracovávame, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a najmä k nasledujúcim informáciám:

-          účel spracovania;

-          kategórie spracovávaných osobných údajov;

-          príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje sprístupnené;

-          doba, počas ktorej budú osobné údaje uložené.

Na vašu žiadosť vám poskytneme kópiu spracovávaných údajov. Za ďalšie kópie vám môžeme účtovať administratívny poplatok neprevyšujúci náklady spojené s vyhotovením a odovzdaním týchto ďalších kópií.

3.3.   Právo na opravu

Ak sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo požadovať bezodkladnú nápravu, tj. Opravu nesprávnych údajov a / alebo doplnenie neúplných údajov.

3.4.   Právo vzniesť námietku proti spracovaniu

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov, pokiaľ je spracovávame na účely priameho marketingu vrátane akéhokoľvek automatizovaného spracovania osobných údajov. Po vznesení námietky prestaneme vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávať.

3.5.   Právo na vymazanie ("právo byť zabudnutý")

Máte právo požadovať, aby sme vaše osobné údaje zmazali, ak:

-          osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo spracované;

-          ste odvolali súhlas so spracovaním;

-          ste vzniesli námietky proti spracovaniu osobných údajov;

-          osobné údaje boli spracovávané nezákonne.

Ak neexistujú zákonné dôvody pre odmietnutie vymazanie, sme povinní vašej žiadosti vyhovieť.

3.6.   Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak:

-          popierate presnosť svojich osobných údajov;

-          je spracovanie nezákonné a vy namiesto výmazu žiadate o obmedzení spracovaní osobných údajov;

-          už vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;

-          vznesiete námietku proti spracovaniu.

Pri obmedzení spracovania sme oprávnení vaše osobné údaje iba uložiť; ďalšie spracovanie je možné len s vaším súhlasom, alebo zo zákonných dôvodov.

Ak je spracovanie osobných údajov obmedzené z dôvodu námietky proti spracovaniu, trvá obmedzenie po dobu nutnú pre zistenie, či sme povinní vašej námietke vyhovieť.

Ak je spracovanie osobných údajov obmedzené z dôvodu nesúhlasu presnosti údajov, trvá obmedzenie po dobu overení presnosti údajov.

3.7.   Právo na prenositeľnosť údajov

Máte právo na získanie vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a ich poskytnutie  inému správcovi osobných údajov.

3.8.   Ako môžete svoje práva uplatniť?

Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi môžete uplatniť prostredníctvom našich kontaktných údajov. Všetky informácie a úkony vám budú poskytnuté bez zbytočného odkladu.

Pri ochrane vašich osobných údajov vám vyjdeme maximálne v ústrety. Ak však s vybavením nebudete spokojní, máte právo obrátiť sa na príslušné orgány, najmä na Úrad na ochranu osobních údajov ČR (http://www.uoou.cz), ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobních údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté vaše oprávnenie obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

Ak sa hlavne vaše bydlisko, miesto výkonu zamestnania alebo miesto údajného porušenia ochrany osobných údajov nachádza mimo Českej republiky, v inom členskom štáte Európskej únie, môžete sa obrátiť na príslušný dozorný úrad v tomto členskom štáte.

  

4.       SPRÁVA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

4.1.   Kto vaše osobné údaje spracováva?

Sme správcom osobných údajov v zmysle nariadenia.

V rozsahu, aký je potrebný pre naplnenie zmluvy alebo ďalších povinností, sme oprávnení vaše osobné údaje odovzdávať aj ďalším osobám, napr. dopravcom, dodávateľom cloudových úložísk, správcom e-mailových kampaní, spoločnosti poskytujúce certifikát „Overené zákazníkmi“, externých účtovníkov alebo ďalším osobám podieľajúcim sa na splnení zmluvy či našich povinností. Prípadne môžeme poveriť aj iných spracovateľov a príjemcov osobných údajov. Kto konkrétne vaše osobné údaje spracováva, vám oznámime aj na základe vášho dotazu.

Vaše osobné údaje nebudú odovzdávané do štátov mimo Európskej únie, pokiaľ to bude nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo z iného dôvodu v súlade s pravidlami takéhoto prenosu stanovenými nariadením.

4.2.   Ako osobné údaje spracovávame?

Osobné i ďalšie získavané údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 

5.       SÚBORY COOKIES 

5.1.   Čo to cookies?

Cookies sú textové súbory ukládané do počítača alebo iného elektronického zariadenia každého návštevníka webového rozhrania, ktoré umožňujú fungovanie webového rozhrania.

Nie všetky cookies zhromažďujú osobné údaje; niektoré len umožňujú správne fungovanie webového rozhrania. Používanie súborov cookies môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači.

Upozorňujeme na to, že pri odmietnutí používania súborov cookies nie je vylúčené, že nebudete môcť naplno využívať všetky funkcie webového rozhrania.

5.2.   Aké cookies a na aké účely ich webové rozhranie využíva?

Webové rozhranie používa relačné (dočasné) cookies, ktoré sú automaticky mazané po ukončení prezerania webového rozhrania. Ďalej využíva trvalé cookies, ktoré zostávajú vo vašom zariadení, až kým ich nevymažete.

Cookies, ktoré webové rozhranie využíva, sú nasledujúce:

-          cookies prvej strany - tieto cookies sú priradené k doméne nášho webu; ide o nevyhnutné cookies a výkonnostné cookies, ktoré využívame na uzatváranie a plnenie zmluvy, prípadne na základe vyššie uvedeného súhlasu. Tieto cookies môžu byť dočasné (najmä nevyhnutné cookies) alebo trvalé;

o   nevyhnutné cookies - umožňujú navigáciu na webovom rozhraní a využívanie základných funkcií, obvykle vás nijako neidentifikujú a nejedná sa o osobné údaje;

o   o výkonnostné cookies – slúžia na analýzu spôsobu využívania webového rozhrania (počet návštev, čas strávený na webovom rozhraní a pod.); údaje získané týmito cookies sú spravidla anonymné, k zhromažďovaniu týchto cookies dochádza na základe vášho súhlasu (ktorý udeľujete v príslušnej lište umiestnenej na webovom rozhraní, pričom bez tohto súhlasu nie je možné tieto cookies zhromažďovať);

 

-          cookies tretích strán - – tieto cookies sú priradené k inej doméne, než je doména nášho webu, a to aj keď sa nachádzate na našom webe; tieto cookies nám na základe vášho súhlasu (ktorý udeľujete v príslušnej lište umiestnenej na webovom rozhraní, pričom bez tohto súhlasu nie je možné tieto cookies zhromažďovať) umožňujú najmä analyzovať náš web a zobrazovať pre vás reklamu na mieru; jedná sa o funkčné cookies a cielené a reklamné cookies;

o   funkčné cookies - slúžia k personalizácii obsahu prostredníctvom zapamätania prihlasovacích údajov, geolokácie apod.; ich prostredníctvom môže dochádzať k získavaniu a spracovaniu osobných údajov;

o   cielené a reklamné cookies - slúžia k zobrazovaniu cielených reklam na webovom rozhraní aj mimo neho; ich prostredníctvom môže dochádzať k získavaniu a spracovaniu osobných údajov. Informácie o tom, ako náš web využívate, môžeme ďalej zdieľať s našimi partnermi z oblasti sociálnych sietí, inzercie a analýz.

 

5.3.   Používané služby pracujúce s cookies 

Webové rozhranie používa službu Google Analytics a prípadne aj ďalšie služby poskytované spoločnosťou Google LLC (ďalej len „Google“), službu Facebook Pixel poskytovanú spoločnosťou Facebook Inc. a službu Sklik poskytovanú spoločnosťou Seznam.cz, a.s. Tieto služby pracujú s informáciami získanými prostredníctvom súborov cookies. 

Služba Google Analytics slúži na získanie štatistických informácií o vašom používaní webového rozhrania. Súbory cookies získané touto službou expirujú v závislosti od nastavenia prehliadača, najviac po 2 rokoch, poprípade pokiaľ nedôjde k ich manuálnemu odstráneniu z vašej strany. 

Služba Google Ads slúži na vašu identifikáciu v rámci reklamnej siete spoločnosti Google a na opätovné zacielenie reklamy (retargeting a remarketing). Súbory cookies získané touto službou expirujú v závislosti od nastavenia prehliadača, najviac po 18 mesiacoch, poprípade pokiaľ nedôjde k ich manuálnemu odstráneniu z vašej strany. 

Služba Facebook Pixel slúži na vašu identifikáciu v rámci reklamnej siete spoločnosti Facebook Inc. ak opätovnému zacieleniu reklamy (retargeting a remarketing). Súbory cookies získané touto službou expirujú v závislosti od nastavenia prehliadača, najviac po 2 rokoch, poprípade pokiaľ nedôjde k ich manuálnemu odstráneniu z vašej strany. 

Služba Sklik.cz slúži na vašu identifikáciu v rámci reklamnej siete spoločnosti Seznam.cz a na opätovné zacielenie reklamy (retargeting a remarketing). Súbory cookies získané touto službou expirujú v závislosti od nastavenia prehliadača, najviac po 18 mesiacoch, poprípade pokiaľ nedôjde k ich manuálnemu odstráneniu z vašej strany. 

Pokiaľ vás zaujíma, ako Google využíva dáta, ktoré od nás získava, a ako spracovanie upraviť alebo zakázať, dozviete sa tieto informácie kliknutím na nasledujúci odkaz: Ako Google využíva dáta, keď používate weby alebo aplikácie našich partnerov. 

5.4.   Ako nastaviť a prípadne odmietnuť spracovanie súborov cookies 

Návod, ako správne nastaviť a spravovať spracovanie súborov cookies vo vašom internetovom prehliadači, nájdete tu: 

Google Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=sk 

Internet Explorer - https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Microsoft Edge - https://support.microsoft.com/sk-sk/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy 

Mozilla Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies-dat-stranek?redirectlocale=sk&redirectslug=vymazani-cookies 

Opera - https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/#cookies 

Safari - https://support.apple.com/sk-sk/guide/safari/sfri11471/mac

  

Tieto Zásady sú platné a účinné od 6. 1. 2023


© Copyright 2008-2024 MARTÍNEK CZ s.r.o.