Všeobecné obchodné podmienky pre podnikateľov a právnické osoby

Tieto všeobecné obchodné podmienky pre podnikateľov a právnické osoby (ďalej len "obchodné podmienky") sa vzťahujú na zmluvy uzavreté prostredníctvom on-line obchodu samolepiace-etikety.sk umiestneného na webovom rozhraní www.samolepiace-etikety.sk (ďalej len "webové rozhranie") medzi

našou spoločnosťou:

MARTÍNEK CZ s.r.o., so sídlom Kolín IV, Klejnarská 92, PSČ 280 02, Česká republika

IČO: 24817147

DIČ: CZ24817147  

zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 177015

adresa pre doručovanie: MARTÍNEK CZ s.r.o., Klejnarská 92, 280 02 Kolín 4, Česká republika

telefónne číslo: +420 321 716 944

kontaktný e-mail: info@samolepiace-etikety.sk

ako predávajúcim

a podnikateľom alebo právnickou osobou

ako kupujúcim

(obaja ďalej spoločne tiež len ako "zmluvné strany").


1. Úvodné ustanovenia

1.1. Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú základné práva a povinnosti zmluvných strán pri uzatváraní kúpnej zmluvy alebo inej zmluvy tu uvedené (ďalej len ako "zmluva") prostredníctvom webového rozhrania.

1.2. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v zmluve. Odlišné dohody v zmluve majú prednosť pred ustanovením obchodných podmienok. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli. Práva a povinnosti zmluvných strán sa ďalej riadia Reklamačným poriadkom pre podnikateľov a právnické osoby, Zásadami ochrany osobných údajov, a ďalej podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom rozhraní najmä pri uzatváraní zmluvy. V otázkach tu neupravených sa vzťahy zmluvných strán riadia právnymi predpismi, najmä zákonom Českej republiky č.  89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len "občiansky zákonník").

1.3. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kupujúcich, ktorí sú podnikateľmi, a na právnické osoby. Na zmluvy uzatvárané so spotrebiteľom sa neuplatnia tieto obchodné podmienky, ale Všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľov.

1.4. Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci zaplatením celej kúpnej ceny, nie však skôr, ako tovar prevezme.

1.5. Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámil a že súhlasí s ich obsahom.

 

2. Objednávka a uzavretie zmluvy    

2.1. Na webovom rozhraní je uvedený zoznam tovaru vrátane popisu hlavných vlastností jednotlivých položiek. Prezentácia tovaru uvedená na webovom rozhraní je informatívneho charakteru a nejedná sa o návrh predávajúceho na uzavretie zmluvy v zmysle ustanovenia § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Pre uzavretie zmluvy je nutné, aby kupujúci odoslal objednávku a aby došlo k  prijatí tejto objednávky predávajúcim.

2.2. Kupujúci vyplní objednávku prostredníctvom webového rozhrania, prípadne iným spôsobom uvedeným na webovom rozhraní alebo podľa dohody zmluvných strán. Objednávka musí vždy obsahovať presný názov objednaného tovaru (prípadne číselné označenie tovaru), počet kusov tovaru, zvolený spôsob platby a dopravy a kontaktné údaje kupujúceho (meno a priezvisko či názov spoločnosti, identifikačné číslo, adresu pre doručovanie, telefónne číslo, e-mailovú adresu). Kupujúci je povinný preukázať, že je podnikateľom, a to zadaním platného identifikačného čísla do objednávky.

2.3. Predávajúci nie je povinný prijatú objednávku potvrdiť. Nepotvrdená objednávka nie je pre predávajúceho záväzná. Predávajúci je oprávnený preveriť si objednávku v prípade pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Nepreverenú objednávku môže predávajúci odmietnuť.

2.4. Zmluva je uzavretá v okamihu, keď bolo kupujúcemu doručené prijatie záväznej objednávky od predávajúceho.

2.5. V prípade zrušenia objednávky zo strany kupujúceho má predávajúci nárok na storno poplatok vo výške 50 % z ceny tovaru. Ak už predávajúci vynaložil v súvislosti so zmluvou náklady, patrí mu tiež náhrada týchto účelovo vynaložených nákladov v plnej výške.

 

3. Dodacie podmienky

3.1. Predávajúcí je povinný dodať tovar kupujúcemu dohodnutým spôsobom, správne zabalený a vybavený potrebnými dokladmi. Ak nie je dohodnuté inak, sú doklady poskytované v českom alebo slovenskom jazyku.

3.2. Na základe dohody zmluvných strán môže predávajúci zaistiť pre kupujúceho prepravu tovaru a poistenie tovaru počas prepravy. Cenu dopravy i poistenie je povinný hradiť kupujúcí podľa platného tarifu dopravcu. Za dodanie tovaru kupujúcemu sa považuje odovzdanie tovaru prvému dopravcovi. Dodaním tovaru prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare.

3.3. Pred prevzatím tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a prípadné závady bezodkladne oznámiť prepravcovi. O závadách bude vyplnený protokol. Ak nie je vyplnený protokol o chybách, stráca kupujúci nároky vyplývajúce z porušeného obalu tovaru.

3.4. Ihneď po prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať tovar, hlavne je povinný skontrolovať počet kusov tovaru a jeho kompletnosť. V prípade zistenia nesúladu je kupujúci povinný oznámiť ho predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 pracovných dní od prevzatia tovaru. Zistené závady je kupujúci povinný vhodným spôsobom zdokumentovať a túto dokumentáciu zaslať predávajúcemu spolu s oznámením závady.

3.5. Neprevzatím tovaru zo strany kupujúceho nie je dotknuté právo predávajúceho požadovať úhradu kúpnej ceny v plnej výške.

 

4. Platobné podmienky

4.1. Kupujúci má možnosť zaplatiť kúpnu cenu za tovar predávajúcemu okrem ďalších spôsobov uvedených na webovom rozhraní alebo individuálne dohodnutých aj niektorým z nižšie uvedených spôsobov:

  • v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere;
  • bezhotovostne pred dodaním tovaru prevodom na bankový účet predávajúceho na základe zálohovej faktúry;
  • bezhotovostne po dodaní tovaru prevodom na bankový účet predávajúceho na základe daňového dokladu (faktúry) v dobe splatnosti uvedenej na faktúre.  

Predávajúci je oprávnený neumožniť platbu tovaru po dodaní tovaru. Tento spôsob platby je spravidla vyhradený pre stálych zákazníkov. Ak nie je dohodnuté inak, je faktúra priložená k tovaru spoločne s dodacím listom.

4.2. Pri platbe v hotovosti je cena splatná pri prevzatí tovaru. Pri bezhotovostnej platbe je cena splatná do troch dní od vystavení zálohovej faktúry, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak. Záväzok kupujúceho uhradiť cenu tovaru je pri bezhotovostnej platbe splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.3. Pri nedodržaní doby splatnosti podľa týchto obchodných podmienok, môže byť kupujúcemu účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Nárok predávajúceho na náhradu škody, ktorá mu omeškaním kupujúceho vznikla, tým nie je obmedzený.

4.4. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou ceny tovaru je predávajúci takisto oprávnený pozastaviť ďalšie dohodnuté dodávky tovaru, a to až do okamihu úhrady všetkých splatných dlhov kupujúceho.

4.5. Platenie tovaru je možné v EUR.

 

5. Odstúpenie od zmluvy
5.1. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúcí oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu, ktorá už bola kupujúcim zaplatená, bezhotovostne na účet oznámený mu na tento účel kupujúcim alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané k úhrade kúpnej ceny (ak kupujúci žiadny do 5 dní od odstúpenia predávajúcemu neoznámi).  

5.2. Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak kupujúci mešká s úhradou kúpnej ceny tovaru dlhšie ako 4 týždne. Zároveň má v takom prípade predávajúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50% z ceny tovaru.

5.3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je predávajúci mešká s dodaním tovaru dlhšie ako 4 týždne od dohodnutého dňa dodania.

5.4. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy ohľadne tovaru, ktorý bol dodaný riadne, včas a bez vad.

5.5. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomnou formou a v prípadoch zmlúv dohodnutých elektronicky taktiež elektronicky. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

5.6. Ak bol spoločne s tovarom poskytnutý darček, stráca darovacia zmluva účinnosť odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

 

6. Práva z chybného plnenia

6.1. Podmienky uplatnenia práv chybného plnenia a záručnej zodpovednosti sa riadia Reklamačním poriadkom pre podnikateľov a právnické osoby predávajúceho.


7. Ochrana obchodného tajomstva a obchodnej politiky predávajúceho

7.1. Pri dojednávaní zmluvy a jej plnenia môžu byť kupujúcemu oznámené informácie, ktoré sú označené ako dôverné alebo ktorých dôvernosť vyplýva z ich povahy. Kupujúci sa zaväzuje tieto informácie hlavne:

  • uchovávať ako dôverné;
  • neposkytnúť ich bez súhlasu predávajúceho inej osobe;
  • nevyužiť ich na iný účel, než na plnenie zmluvy;
  • nevyužiť akýmkoľvek iným poškodzujúcim spôsobom.  

7.2. Ďalej sa kupujúci zaväzuje, že nebude bez súhlasu predávajúceho robiť kópie podkladov, ktoré mu odovzdal predávajúci.


8. Registrácia na webovom rozhraní  

8.1. Registráciou prostredníctvom registračného formulára na webovom rozhraní je založený užívateľský účet. Prístupové údaje do užívateľského účtu má povinnosť kupujúci uchovávať v tajnosti. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie užívateľského účtu treťou osobou.

Informácie uvádzané pri registrácii musia byť pravdivé a úplné. Účet, pri založení ktorého boli použité nepravdivé alebo neúplné údaje, môže predávajúci bez náhrady zrušiť. V prípade zmien v údajoch kupujúceho odporúča predávajúci urobiť ich bezodkladnú úpravu v užívateľskom účte.

8.2. Prostredníctvom užívateľského účtu môže kupujúci predovšetkým objednávať tovar, sledovať objednávky a spravovať užívateľský účet. Prípadné ďalšie funkcie užívateľského účtu sú vždy uvedené na webovom rozhraní.

8.3. Berte na vedomie, že predávajúci má právo užívateľský účet kupujúceho bez náhrady zrušiť, ak prostredníctvom účtu kupujúceho dochádza k porušovaniu dobrých mravov, platných právnych predpisov alebo týchto obchodných podmienok.

 

9. Ochrana autorských práv, zodpovednosť a používanie webového rozhrania  

9.1. Obsah webových stránok umiestnených na webovom rozhraní (texty vrátane obchodných podmienok, fotografie, obrázky, logá, programové vybavenie a ďalšie) je chránený autorským právom predávajúceho alebo právami ďalších osôb. Obsah kupujúci nesmie meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať k akémukoľvek účelu bez súhlasu predávajúceho či súhlasu držiteľa autorských práv. Predovšetkým je zakázané bezplatne či úplatne sprístupnenie fotografií a textov umiestnených na webovom rozhraní.

Názvy a označenie výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

9.2. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Pri využívaní webového rozhrania kupujúci nesmie používať postupy, ktoré by mohli narušiť funkciu systému alebo neprimerane zaťažovať systém.

Ak sa pri užívaní webového rozhrania dopustí kupujúci akéhokoľvek nezákonného či neetického konania, je predávajúci oprávnený obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť kupujúceho prístup na webové rozhranie, a to bez akejkoľvek náhrady. V tomto prípade je kupujúci ďalej povinný uhradiť predávajúcemu škodu, ktorá jednaním kupujúceho podľa tohto odstavca preukázateľne vznikla, a to v plnej výške.

Predávajúci upozorňuje na to, že kliknutím na niektoré odkazy na webovom rozhraní môže dôjsť k opusteniu webového rozhrania a na presmerovanie na webové stránky tretích subjektov.      

 

10. Arbitrážna doložka                

9.1. Všetky spory, ktoré vzniknú zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou, budú rozhodované s vylúčením právomoci všeobecných súdov s konečnou platnosťou v arbitrážnom konaní na Arbitrážnom súde pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky v Prahe podľa jeho Poriadku on-line jediným rozhodcom určeným predsedom Arbitrážneho súdu pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky.

9.2. E-mailové adresy pre vedenie konania on-line si zmluvné strany oznámia pri uzatváraní zmluvy.

 

11. Záverečné ustanovenia                            

11.1. Ak vzťah súvisiaci s použitím webového rozhrania alebo právny vzťah založený zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany dohodnú, že vzťah sa riadi českým právom (s vylúčením použitia Dohody OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru).

11.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo nepoužiteľné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovenií. Zmeny a dodatky zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

  

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. 6. 2018.© Copyright 2008-2024 MARTÍNEK CZ s.r.o.