Reklamačný poriadok pre podnikateľov a právnické osoby

Tento Reklamačný poriadok pre podnikateľov a právnické osoby (ďalej len "reklamační poriadok") upravuje spôsob a podmienky reklamácie chýb tovaru zakúpeného podnikateľom alebo právnickou osobou prostredníctvom on-line obchodu samolepiace-etikety.sk od našej spoločnosti:

MARTÍNEK CZ s.r.o., so sídlom Kolín IV, Klejnarská 92, PSČ 280 02, Česká republika

IČO: 24817147

DIČ: CZ24817147 

zapísaná: v  obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 177015

adresa pre doručovanie: MARTÍNEK CZ s.r.o., Klejnarská 92, 280 02 Kolín 4, Česká republika

telefónne číslo: +420 321 716 944

kontaktný e-mail: info@samolepiace-etikety.sk

 

1. Zodpovednosť predávajúceho za vady  

1.1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že tovar pri prevzatí hlavne:

 • je v dohodnutom množství;
 • zodpovedá akosti a tvaru, ktoré boli medzi kupujúcim a predávajúcim dohodnuté, prípadne podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy, prípadne podľa účelu vyplyvajúceho zo zmluvy; inak pre účel obvyklý;
 • za chybu tovaru je tiež považovaná situácia, keď predávajúci dodá kupujúcemu iný tovar, než aký bol medzi nimi dojednaný;
 • nemá právne chyby, tj. k tovaru nemá majetkové práva tretia osoba a tovar je vybavený dokumentmi a dokladmi potrebnými pre riadne používanie tovaru.

Predávajúci poskytuje na tovar záruku na akosť v dĺžke 6 mesiacov od prevzatia tovaru, pokiaľ nebude individuálne dohodnuté inak.

1.2. Za chybu tovaru nemožno považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach.


2. Práva kupujúceho z chybného plnenia
   

2.1. Práva kupujúceho z chybného plnenia sa riadia občianskym zákonníkom Českej republiky, hlavne § 2099 až 2117.

2.2. Ak je chyba tovaru podstatným porušením zmluvy, prináležia kupujúcemu tieto práva z chybného plnenia:

a) odstránenie chyby dodaním novej veci bez chyby alebo dodaním chýbajúcej veci;

b) odstránenie chyby opravou veci;

c) primeraná zľava z kúpnej ceny; alebo

d) odstúpenie od zmluvy.

2.3. Ak je chyba tovaru nepodstatným porušením zmluvy, môže kupujúci požadovať:

a) odstránenie chyby; alebo

b) primeranú zľavu z kúpnej ceny.

2.4. O vybranom spôsobe riešenia reklamácie je kupujúci povinný informovať predávajúceho pri oznámení chyby, inak o ňom rozhodne predávajúci. Vybranú možnosť je možné meniť len po dohode s predávajúcim.

Pokiaľ kupujúci považuje chybu za podstatné porušenie zmluvy, je povinný to predávajúcemu doložiť.

Kupujúci berie na vedomie, že kým neuplatní svoje právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, je predávajúci oprávnený dodať mu chýbajúci tovar alebo odstrániť právnu chybu (hlavne dodať chýbajúce dokumenty).

2.5. Výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy nemožno požadovať v prípade, že kupujúci nemôže vrátiť vec v takom stave, v akom ju obdržal. To neplatí v prípade, že:

a) došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia chyby veci;

b) kupujúci použil vec ešte pred objavením chyby;

c) kupujúci nespôsobil nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo nekonaním; alebo

d) kupujúci vec predal ešte pred objavením chyby, alebo pozmenil vec pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len z časti, vráti kupujúci predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže, a dá mu náhradu v hodnote, v ktorej mal z použitia veci prospech.  

3. Nemožnosť uplatnenia práv chybného plnenia

3.1. Práva z chybného plnenia kupujúcemu nenáležia, ak o chybe pred prevzatím veci vedel alebo chybu sám spôsobil.

3.2. Nároky zo zodpovednosti za chyby sa ďalej nevzťahujú na:

 • opotrebenie tovaru spôsobené jeho bežným používaním;
 • chyby použitej veci zodpovedajúce stupni používania alebo opotrebenia, ktoré tovar mal v  okamihu, kedy ho kupujúci obdržal;
 • veci predávané za nižšiu cenu - len vo vzťahu k chybe, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena; alebo
 • ak to vyplýva z povahy věci.

4. Postup pri reklamácii

4.1. Kupujúci je povinný reklamáciu u predávajúceho uplatniť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby. Pre prijímanie reklamovaného tovaru je daná kontaktná adresa predávajúceho.

4.2. Záväzný postup pri reklamácii:

 • pre rýchlejšie vybavenie môže kupujúci o reklamácii informovať predávajúceho vopred telefonicky, e-mailom alebo písomne;
 • kupujúci je povinný informovať predávajúceho o tom, aké právo z chybného plnenia si vybral, popísať poruchu alebo popísať, ako sa prejavuje;
 • reklamovaný tovar doručí kupujúci predávajúcemu (inak ako na dobierku, ktorú predávajúci nepreberá), pričom pri posielaní je kupujúci povinný zabaliť tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu;
 • kupujúci k tovaru priloží doklad o kúpe tovaru či daňový doklad - faktúru, pokiaľ bola vystavená, alebo iný dokument dokazujúci kúpu tovaru.

4.3. Okamihom uplatnenia reklamácie je okamih, kedy bol predávajúcemu doručený reklamovaný tovar.

4.4. V súlade s občianskym zákonníkom má kupujúci právo na úhradu účelovo vynaložených nákladov pri uplatňovaní reklamácie tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že právo na úhradu týchto nákladov musí uplatniť do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej je potrebné upozorniť na chybu.

 

Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 27.5.2018.

 

 


© Copyright 2008-2024 MARTÍNEK CZ s.r.o.