Reklamačný poriadok pre spotrebiteľov


Tento Reklamačný poriadok (ďalej len "reklamačný poriadok") upravuje spôsob a podmienky reklamácie chýb tovaru zakúpeného spotrebiteľom prostredníctvom on-line obchodu samolepiace-etikety.sk od našej spoločnosti:

MARTÍNEK CZ s.r.o., so sídlom Kolín IV, Klejnarská 92, PSČ 280 02, Česká republika

IČO: 24817147

DIČ: CZ24817147  

Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 177015

adresa pre doručovanie: MARTÍNEK CZ s.r.o., Klejnarská 92, 280 02 Kolín 4, Česká republika

telefónne číslo: +420 321 716 944

kontaktný e-mail: info@samolepiace-etikety.sk


1. Za aké vady tovaru zodpovedáme?

1.1. Ako predávajúci zodpovedáme za to, že vám bol dodaný ten tovar, ktorý ste si objednali, a že tovar pri prevzatí nemá chyby. To znamená, že tovar pri prevzatí najmä:

 • má vlastnosti, ktoré medzi nami boli dohodnuté, ktoré popisujeme, alebo ktoré ste mohli očakávať s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy;
 • je v zodpovedajúcom množstve, rozmeroch alebo hmotnosti;
 • vyhovuje požiadavkám právnych predpisov;
 • hodí sa k účelu, ktorý uvádzame, alebo ku ktorému sa zakúpený tovar obvykle používa;
 • zodpovedá akosti, ktorá bola medzi nami dohodnutá, prípadne akosti, ktorú pre daný typ tovaru stanovujú platné a účinné právne predpisy; a
 • nemá právne chyby, tj. k tovaru nemá majetkové práva tretia osoba a tovar je vybavený dokumentami a dokladmi potrebnými pre náležité používanie tovaru.

Ďalej zodpovedáme za to, že sa tieto chyby nevyskytnú v záručnej dobe. Nad rámec zákonnej záručnej doby pre spotrebiteľov neposkytujeme žiadnu záruku za akosť.

1.2. Za vadu tovaru nemožno považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach. Pokiaľ tovar nesplňuje vašu predstavu, máte právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v  súlade s  článkom 6 Všeobecných obchodných podmienok pre spotrebiteľov.


2. Aká je záručná doba?

2.1. U nepoužitého spotrebného tovaru je záručná doba dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je na webovom rozhraní, v dokumentoch priložených k tovaru alebo v reklame stanovená dlhšia záručná doba.

U použitého tovaru je záručná doba dvanásť mesiacov od prevzatia tovaru.

2.2. Ak je na tovare uvedený dátum minimálnej trvanlivosti, prípadne je u vecí podliehajúcich rýchlej skaze uvedená doba, počas ktorej je možné vec použiť, trvá záručná doba do tohto dátumu.

2.3. V prípade, že vám bude tovar vymenený alebo opravený, na nový tovar, resp. vymenené súčiastky a náhradné diely nebeží nová záručná doba. Záručná doba sa však v takomto prípade predlžuje o dobu, počas ktorej ste nemohli kvôli chybe tovar užívať, to znamená najmä o dobu, počas ktorej je tovar v oprave.


3. Aké práva z chybného plnenia máte?

3.1. Vaše práva z chybného plnenia sa riadi Občianskym zákonníkom Českej republiky, najmä § 2099 až 2117, a tiež § 2165 až 2174.

3.2. V súlade s uvedenými ustanoveniami máte nárok na najmä nasledujúce práva:

a) Doplnenie toho, čo chýba

Ak vám dodáme tovar v menšom množstve, než ktoré bolo dohodnuté, alebo vám dodáme nekompletný tovar, máte právo na doplnenie toho, čo chýba.

b) Zľava z kúpnej ceny

Ak pri prevzatí tovaru existovala na tovare chyba alebo sa chyba vyskytla v  záručnej dobe, môžete požadovať vždy primeranú zľavu z kúpnej ceny.

c) Výmena tovaru alebo chybnej súčasti tovaru

Výmenu tovaru alebo chybnej súčasti tovaru môžete požadovať vždy, ak to nie je neúmerné k povahe chyby (tj. hlavne v  prípade, kedy nie je možná okamžitá oprava veci) a pokiaľ sa nejedná iba o nepodstatné porušenie zmluvy.

Právo na výmenu tovaru nemáte v prípade, že je chybná iba časť (súčasť) tovaru. Ak v priebehu reklamačného konania dôjdeme k záveru, že je chybná iba súčasť tovaru, vymeníme vám túto súčasť.

Požadovať výmenu tovaru nemôžete u tovaru použitého alebo predávaného za nižšiu cenu. Namiesto toho môžete požadovať zľavu z kúpnej ceny.

d) Oprava veci

Ak je možné tovar opraviť, máte právo na bezplatné odstránenie chyby. Ak sa v priebehu reklamačného konania ukáže, že nie sme schopní tovar opraviť, budeme v ás okamžite informovať a môžete zvoliť iný tu uvedený spôsob vybavenia reklamácie.

e) Vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy)

Vrátenie peňazí môžete požadovať iba za predpokladu, že:

 • dodanie chybnej alebo nekompletnej veci z našej strany je podstatným porušením zmluvy; alebo
 • nie sme schopní odstrániť chybu, pre ktorú nemôžete tovar náležite používať, alebo nie sme schopní tovar s touto chybou vymeniť (napr. tovar sa už nevyrába); alebo
 • tovar nemôžete riadne používať pre opakovaný výskyt chyby po oprave (výskyt tej istej chyby po aspoň dvoch jej predchádzajúcich opravách); alebo
 • sa na tovare vyskytne väčší počet chýb (súčasný výskyt aspoň troch odstrániteľných chýb, z ktorých každá bráni náležitému používaniu tovaru); alebo
 • nedodržíme lehotu na vybavenie reklamácie / nezaistíme nápravu do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

3.3. Podmienkou pre výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy) je, že vrátite vec v takom stave, v akom ste ju obdržali. Výnimkou sú prípady, keď:

a) došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci;

b) ste použili vec ešte pred objavením chyby;

c) ste nespôsobili nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave svojim konaním alebo nedbalosťou; alebo

d) ste vec predali ešte pred objavením chyby, spotrebovali ju, alebo pozmenili vec pri obvyklom používaní; stalo Ak sa tak stalo len z časti, vrátite nám, čo ešte vrátiť môžete, a dáte nám náhradu v hodnote, v ktorej ste mali z použitia veci prospech.


4. Kedy nemožno práva z chybného plnenia uplatniť?

4.1. Na práva z chybného plnenia nemáte nárok, ak:

 • ste o chybe pred prevzatím veci vedeli;
 • ste chybu sami spôsobili; alebo
 • uplynula záručná doba.

4.2. Záruka a nároky zo zodpovednosti za chyby sa ďalej nevzťahujú na:

 • opotrebenie tovaru spôsobené jeho bežným užívaním;
 • chyby použitej věci, zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar v momente, kedy ste ich prevzali;
 • veci predávané za nižšiu cenu - iba vo vzťahu k chybe, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena; alebo
 • veci, ak to vyplýva z ich povahy (najmä tovar, ktorý zo svojej povahy nemôže vydržať po celú dobu trvania záručnej doby).


5. Ako postupovať pri reklamácii?

5.1. Reklamaciu nás uplatnite bez zbytočného odkladu od zistenia chyby.

5.2. Reklamácia prijímame v našom sídle. Nemáme žiadnu pobočku, v ktorej by bolo prijatie reklamácie možné.

5.3. Odporúčaný postup pri reklamácii:

 • pre rýchlejšie vybavenie nás o reklamácii môžete vopred informovať telefonicky, e-mailom alebo písomne;
 • zároveň je vhodné nás informovať o tom, aké právo z chybného plnenia ste si zvolili, teda či máte v súlade s týmto reklamačným poriadkom záujem o doplnenie toho, čo chýba, zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo jeho chybnej súčasti, opravu veci, vrátenie peňazí, prípadne ďalšie práva v súlade s týmto reklamačným poriadkom a občianskym zákonníkom;
 • reklamovaný tovar nám doručte spolu s uplatnením reklamácie alebo následne (inak ako na dobierku, ktorú nepreberáme) na adresu sídla, pričom pri zasielaní odporúčame zabaliť tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu;
 • pre uľahčenie postupu je vhodné k tovaru priložiť doklad o zakúpení tovaru či daňový doklad - faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpu tovaru, spolu s popisom chyby a návrhom na spôsob riešenia reklamácie.

Nesplnenie niektorého zhora uvedených krokov alebo nepredloženia ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dokumentov nebráni kladnému vybaveniu reklamácie podľa zákonných podmienok.

5.4. Okamihom uplatnenie reklamácie je okamih, kedy nám bol oznámený výskyt vady a uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby predanej veci.

5.5. O doručenej reklamácii rozhodujeme ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamácia vrátane prípadného odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa nedohodneme na dlhšej lehote.

5.6. Ak zvolíte právo, ktoré vám nemôže byť z objektívnych dôvodov priznané (najmä u neodstrániteľných chýb alebo v prípade výmeny tovaru, ktorá nie je možná), budeme vás okamžite kontaktovať. V takom prípade môžete zvoliť iné právo v súlade s týmto reklamačným poriadkom.

5.7. Pri reklamácii vám vydáme písomné potvrdenie o tom, kedy ste právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete. Následne (po vybavení reklamácie) vám vydáme potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné zdôvodnenie zamietnutia reklamácie.

5.8. V súlade s občianskym zákonníkom máte právo na úhradu účelne vynaložených nákladov pri uplatnení reklamácie tovaru. Berte na vedomie, že právo na úhradu týchto nákladov musíte uplatniť do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej je potrebné na chybu upozorniť.


Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 27.5.2018.© Copyright 2008-2022 MARTÍNEK CZ s.r.o.